After Sale Service | การบริการหลังการขาย

ดูแลเติมน้ำยาซ่อมแซมบำรุงและให้คำปรึกษาต่างๆ

- ตรวจสอบเช็คเครื่องดับเพลิง ทุกๆ 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง   ตามมาตรฐานสากล ISO ตรวจสอบให้ฟรี

- รับอมรบดับเพลิง เบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ   พร้อมใบเซ็นรับรองตามมาตรฐานของราชการ

หัวข้อการอบรม ( ภาคทฤษฏี )

(1) ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้

(2) การแบ่งประเภทของไฟ

(3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

(4) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

(5) การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ 

(6) วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ

(7) เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ

(8) วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการอบรม(ภาคปฎิบัติ)

(1) ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง

(2) ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบ Co2

(3) ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน แก๊ส

(4) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การอพยพหนีไฟ

 

โดยวิทยากร มืออาชีพ ได้มาตรฐานกระทรวงแรงงาน

 

 

อบรมดับเพลิงอพยพหนีไฟและสาธิตวิธีการฉีดเครื่องดับเพลิง

แต่ละชนิดที่ถูกวิธีให้กับพนักงานของบริษัทลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

After Sale Service


-  ตรวจสอบเช็คเครื่องดับเพลิง
    ทุกๆ 6 เดือน

-อบรมดับเพลิงอพยพหนีไฟและสาธิตวิธีการฉีดเครื่องดับเพลิงแต่ละชนิดที่ถูกต้อง
-  ฝึกซ้อมดับเพลิง   และอพยพหนีไฟ